Bab5-Agensi Pembangunan hartanah

BAB 5

 

AGENSI-AGENSI PEMBANGUNAN HARTANAH

PENGENALAN

Setelah memahami jenis-jenis hakmilik, kategori kegunaan tanah, syarat-syarat nyata dan sekatan kepentingan, bahagian ini seterusnya akan mendedahkan kepada para pelajar mengenai agensi-agensi yang terlibat dalam pembangunan hartanah. Mereka terdiri daripada aktor-aktor dari agensi-agensi kerajaan dan pihak swasta. Bagi pihak kerajaan, agensi-agensi yang terlibat adalah seperti jabatan-jabatan teknikal seperti Pejabat Tanah, Majlis Perbandaran, Jabatan Kerja Raya, Jabatan Ukur dan Pemetaan Negeri. Manakala pihak swasta pula terdiri daripada professional-profesional seperti arkitek, jurutera, perancang Bandar, jurunilai, juruukur bahan dan seumpamanya. Pihak swasta juga turut diwakili oleh golongan-golongan bukan professional seperti kontraktor, sub-kontraktor, pembekal, buruh-buruh mahir, separa mahir dan tidak mahir.

 

Bahagian ini seterusnya akan menerangkan peranan-peranan yang dimainkan oleh agensi-agensi kerajaan dan swasta serta penglibatan pihak-pihak professional, pihak-pihak pelaksana projek, serta pihak-pihak yang menyokong pelaksanaan pembangunan projek yang memberi kemudahan dari aspek kewangan dan pentadbiran bagi menjayakan projek pembangunan hartanah.

 

PERANAN PIHAK AWASTA

Agensi-agensi swasta turut memainkan peranan yang penting dalam pembangunan hartanah. Mereka terdiri daripada golongan-golongan berikut:

Pasukan Konsultan

Ini adalah sektor yang memulakan projek itu, menganggap risiko dan menikmati keuntungan atau memenuhi kerugian. Kumpulan pertama bahawa sektor swasta invove dikenali sebagai sektor perunding.

Ini adalah sektor bahawa rancangan dan projek-projek reka bentuk, menyediakan dokumen tender, nasihat penganugerahan kontrak, menyelia pelaksanaan dan mentadbir kontrak. Perunding yang terlibat secara amnya;

 1. a) Konsultan Pengurusan Projek
 2. b) Perancang Bandar
 3. c) Arkitek
 4. d) Jurutera Pelbagai Disipilin
 5. e) Juruukur Bahan
 6. f) Juruukur Tanah
 7. g) Pereka Bentuk Dalaman
 8. h) Arkitek Lanskap
 9. i) Jurunilai, Pengurus Hartanah dan Ejen Hartanah
 10. i) Lain-lain Konsultan
 1. ArkitekArkitek adalah orang yang mengamalkan profesion seni bina dan boleh didaftarkan di bawah Akta Arkitek 1967. Antara perkara-perkara lain, dia biasanya mengemukakan permohonan bagi pihak pemilik / pemaju untuk mendapatkan perintah pembangunan dan reka bentuk dan mengemukakan pelan bangunan untuk kelulusan oleh pihak berkuasa yang meluluskan pelbagai kawasan tertentu pengkhususan dan menyelia pelaksanaan atau pemasangan dan siap projek dan mentadbir kontrak antara majikan dan kontraktor.

Jurutera

Seorang jurutera adalah orang yang mengamalkan profesion sama ada kejuruteraan sivil, struktur, mekanikal atau elektrik; dan didaftarkan di bawah pendaftaran akta jurutera 1967. kalangan menipis lain dia biasanya bentuk dan mengemukakan rancangan untuk kelulusan oleh pihak berkuasa yang meluluskan kawasan tertentu pengkhususan dan menyelia pelaksanaan atau pemasangan dan penyiapan kerja-kerja di bawah jagaan

Juruukur Bahan

Seorang juruukur kuantiti adalah orang yang mengamalkan profesion ukur bahan dan membina ekonomi dan didaftarkan di bawah pendaftaran juruukur 1967. antara perkara-perkara lain dia menyediakan bil kuantiti, tender dan dokumen lekap, biasanya panggilan dan proses tender, menilai bayaran interim / kemajuan dan menyediakan akaun akhir projek.

Juruukur Tanah

Seorang juruukur tanah adalah seseorang yang mengamalkan ukur tanah dan dilesenkan sebagai Juruukur Tanah Berlesen “di bawah Juruukur Tanah Berlesen Ordinan 1958. Antara perkara-perkara lain yang dia menjalankan sempadan.

Perancang Bandar

Seorang perancang bandar adalah orang yang mengamalkan profesion perancangan bandar dan desa meliputi penggunaan tanah, pengezonan, ketumpatan, menentukan jenis, kaedah dan bentuk pembangunan, corak trafik, keperluan infra-struktur, kesan pembangunan dengan perkembangan lain di sekitar, dan lain-lain dengan tujuan utama menyediakan pelan susun atur yang menyeluruh bagi pembangunan keseluruhan.Pereka Bentuk Dalaman

Sektor pereka bentuk dalaman adalah terdiri daripada orang yang mengamalkan profesion rekaan dalaman melibatkan hiasan dan kemasan kerja biasanya untuk bangunan berprestij.

Arkitek Landskap

Seorang arkitek landskap seseorang yang mengamalkan profesion seni bina landskap melibatkan pengindahan projek dalaman dan luaran dengan menggunakan tumbuhan semua jenis, batu dan lain-lain bahan-bahan yang sesuai dan struktur untuk mencapai matlamat landskap dan pengindahan.

Perunding Pengurusan Projek

Seorang perunding pengurusan projek adalah orang atau kumpulan orang yang mengamalkan profesion fungsi pengurusan projek.

Kerja yang terlibat antara menyediakan laporan kemungkinan, unjuran kewangan, reka bentuk sistem pengurusan, menilai reka bentuk yang disediakan oleh perunding, menyelaraskan kerja perunding, bertindak sebagai ejen pemilik / pemaju berpengetahuan, merancang dan memantau pelaksanaan projek-projek pembangunan.

Dalam memandangkan peningkatan pesat dalam magnitud dan skop projek pembinaan perunding itu kini sedang bekerja pada projek-projek besar dan kompleks.

Penilai, Pengurus Hartanah dan Ejen Hartanah

Sektor Kontraktor

Ini adalah sektor yang fizikal menterjemahkan projek dari peringkat cetak biru mereka kepada realiti. Pelbagai jenis kontraktor biasanya terlibat dalam projek pembinaan adalah:

 1. KontraktorUtama
 2. Kontraktor Pakar / sub-kontraktor yang dipilih
 1. Kontraktor Utama


Seorang kontraktor utama adalah kontraktor yang pakar sama ada dalam bangunan atau kerja kejuruteraan awam atau kedua-duanya, memasuki kontrak utama dengan pemilik / pemaju untuk pelaksanaan dan penyiapan kontrak pembinaan. Beliau memasuki kontrak dengan pembekal dicalonkan sub-kontraktor dan dicalonkan dan bertanggungjawab untuk persembahan disebabkan kontrak itu.

Sub-kontraktor

Sub-kontraktor yang dipilih adalah kontraktor pakar yang dipilih atau dicalonkan oleh pemilik / pemaju / arkitek / jurutera, yang reka bentuk tugas dan tanggungjawab masing-masing mereka di bawah sub-kontrak itu. Pencalonan sub-kontrak adalah berbeza-beza bergantung kepada ruang lingkup sifat dan skop projek. Mereka umumnya seperti berikut:

 1. Sub-kontraktor cerucuk
 2. Sub-kontraktor paip (Plumbing sub-contractors)
 • Sub-kontraktor pendingin udara (Air-conditioning sub-contractors)
 1. Sub-kontraktor lif dan eskalator (Lift and escalator sub-contractors)
 2. Sub-kontraktor pencegahan kebakaran (Fire fighting and fire prevention sub-contractors)
 3. Sub-kontraktor elektrik (Electrical sub-contractors)
 • Sub-kontraktor jana kuasa tinggi/rendah (Generator and high tension/low tension switch gear sub-contractors)
 • Sub-kontraktor jalan dan perparitan (Road work and drain work sub-contractors)
 1. Sub-kontraktor pra dan pos tekanan (Pre-stressing and post tensioning sub-contractors)
 2. Lain-lain sub-kontraktor (Other nominated sub-contractors)

 

Sektor Pembekal Bahan dan Kelengkapan

Sektor ini menyediakan peralatan dan bekalan kepada kontraktor bagi menjalankan segala kerja-kerja pembinaan. Jenis-jenis pembekal adalah seperti berikut:

 1. Pembekal yang Dicalunkan (Nominated suppliers)
 2. Pengeluar Bahan Binaan (Manufacturers of construction materials)
 3. Pengeluar Peralatan Binaan (Manufacturers of construction equipment)
 4. Pengimpot Bahan Binaan (Importers of construction materials)
 5. Pengimpot Peralatan Binaan (Importers of construction equipment)
 6. Pengedar Bahan Binaan (Distributors of construction materials
 7. Pengedar Peralatan Binaan (Distributors of construction equipment)

Sektor Tenaga Kerja

Sektor ini menyediaan tenaga kerja dalam pelbagai peringkat pembinaan seperti:

 1. Pekerja Tidak mahir
 2. Pekerja Separa Mahir
 3. Pekerja Mahir
 4. Juruteknik
 5. Juruteknologis

Pekerja Tidak Mahir

Pekerja tidak mahir adalah mereka yang tidak memiliki kemahiran dalam mana-mana perdagangan bangunan tetapi bekerja di tapak pembinaan yang melaksanakan fungsi asas seperti membawa bahan, membersihkan sampah, membersihkan pejabat tapak dan kerja-kerja am yang lain sebagaimana yang diarahkan.

Pekerja Separa mahir

Pekerja separa mahir kemahiran mereka yang memiliki satu atau lebih perdagangan pembinaan tetapi tidak mencapai tahap yang diperlukan ketengkasan yang perlu dibayar sebagai pekerja mahir. Mereka biasanya bekerja sebagai pembantu kepada tukang atau pekerja mahir, walaupun pada majlis lain mereka boleh melaksanakan beberapa kerja mahir secara bebas.

Tukang Mahir

Tukang dalam sektor pembinaan mewakili pekerja mahir industri. Dengan kerumitan yang semakin meningkat peralatan pembinaan, penggunaan bahan-bahan baru dan pengenalan kaedah pembinaan baru, ia adalah perlu bagi mereka untuk menghargai bukan sahaja bagaimana, tetapi juga mengapa kerja-kerja yang mereka lakukan.

Juruteknik

Juruteknik adalah orang yang layak oleh pendidikan khusus dan latihan untuk bekerja di bawah arahan am teknologi. Contohnya adalah penguasa kerja, pembantu teknikal, kerja penyelia, mandur kerja, penolong mandur. Juruteknik boleh diklasifikasikan sebagai juruteknik kanan dan juruteknik junior bergantung kepada tahap latihan dan pendidikan

Juruteknologi/Professional

Juruteknologi mempunyai kelayakan dan pengalaman yang diperlukan untuk menjadi ahli korporat profesional; institusi. , kebanyakan graduan universiti dalam membina teknologi atau sains menjadi teknologi selepas memperolehi tempoh yang diperlukan pengalaman praktikal. Mereka dikenali sebagai teknologi bangunan

Sektor Kewangan

 

Sektor ini menyediakan kemudahan kredit dan kewangan kepada pelbagai pihak dalam industri pembinaan.

 • Kewangan

Semasa projek pembinaan hari telah berkembang dalam magnitud dan skop dan oleh itu melibatkan jumlah wang yang besar.

Selalunya pemilik / pemaju memerlukan untuk meminjam dana dari bank-bank dan institusi kewangan lain untuk membiayai atau menyediakan dana yang mencukupi untuk projek-projek mereka.

Ini juga terpakai kepada kontraktor, mengilang, pengimport dan bahan lain dan pembekal peralatan.

Banyak projek menghadapi kesulitan akibat kekurangan dana dan perancangan kewangan yang tidak mencukupi. Masalah aliran tunai sahaja boleh menyebabkan kemajuan yang perlahan atau pemberhentian sepenuhnya kepada projek-projek. Institusi kewangan yang terlibat mungkin berikut;

 1. Bank
 2. Syarikat kewangan
 3. Perbadanan kredit
 4. Syarikat pajak gadai

PERANAN JABATAN-JABATAN TEKNIKAL

Sektor ini diwakili oleh agensi-agensi kerajaan yang bertindak meluluskan kebenaran pembangunan, kelulusan pelan bangunan, penyediaan kemudahan infrastruktur bagi membolehkan kerja-kerja pembinaan dan pembangunan dapat dilaksanakan dengan sempurna. Agensi-agensi terlibat adalah seperti berikut:

 1. Kerajaan Persekutuan & Kerajaan Negeri
 2. Kerajaan Tempatan

Kerajaan Persekutuan & Kerajaan Negeri

Jabatan Persekutuan dan negeri biasanya berminat dalam perkara-perkara mengenai tanah, perancangan bandar dan desa, pengairan dan saliran, bekalan utiliti awam, keperluan api, dll

Kerajaan Tempatan

Pihak berkuasa tempatan biasanya bangunan dan pihak berkuasa itu diamanahkan dengan kuasa untuk meluluskan pelan susun atur dan pelan perkhidmatan dan lain-lain dan akhirnya bertanggungjawab untuk pengeluaran sijil kelayakan menduduki.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s